O mé zemi

Part II 

 

As I mentioned I am from Armenia, I would like to give an Introduction to my country.

1.  Where is Armenia?

The Land of Noah, Armenia, officially called Republic of Armenia is a country in the South Caucasus region of Eurasia. Located in Western Asia  on the Armenian Highlands, it is bordered by Turkey, Georgia, the de facto independent Republic of Artsakh, Azerbaijan and Iran. In Armenian language the country called Hayastan.

The Republic of Armenia has a territorial area of around 30000 square km. It is mostly mountainous, with fast flowing rivers, and few forests. One of the rivers which found its place in our classical history based literature is the river called Araqs.

Average elevation of the country area is 10th highest in the world. Mount Ararat, which was historically part of Armenia, is the highest mountain in the region. Now located in Turkey, but clearly visible from Armenia, it is regarded by the Armenians as a symbol of our land. Because of this, the mountain is present on the Armenian national emblem today.

2. Yerevan. 2800-year-old city

Yes, Yerevan is the capital of Armenia. The history of Yerevan dates back to the 8th century BC, with the founding of the fortress of Erebuni in 782 BC by king Argishti I. Erebuni was “designed as a great administrative and religious center, a fully royal capital. By the late ancient Armenian Kingdom, new capital cities were established and Yerevan declined in importance.  The first project of the modern Yerevan was created during second decade of 20th century. The city is also famous as ”Pink city” due to the many Tufa-made buildings. Most of the non-residential buildings are in neoclassic style. (for example, The Opera House, The Republic Square)

 

 

 

3. Religion and the language.

Armenia was the first nation to adopt Christianity as a state religion, an event traditionally dated to AD 301. Etchmiadzin Cathedral is the mother church of the Armenian Apostolic Church, Before Christianity Armenia was a pagan country. This temple is located in Garni and is the only pagan temple that is not destroyed by the King who accepted Christianity. The unique Armenian alphabet was invented by Mesrop Mashtots in 405 AD. This is the golden age of Armenian history. As you see It’s not relevant to Latin, Greek or Cyrilic letter prototype. And the language is not related with any other language.

 

4. Climate.

If you ever decide to go to Armenia for a visit  you need to be informed about climate. We have dry, hot and sunny summers lasting from June to mid-September. The Temperature fluctuates between 22 and 40 C and even sometimes more. Springs are short, while autumns are long. Autumns are known for their vibrant and colorful foliage. Winters are quite cold with plenty of snow. Sevan lake is the biggest fresh water lake in whole region.

 

 


 

Část II

Jak jsem se již zmínil, jsem z Arménie, a chtěl bych Vám svou zemi představit.

1. Kde je Arménie?

Země Noema, Arménie, oficiálně nazývaná Arménská republika, je země v oblasti jižního Kavkazu v Eurasii. Nachází se v západní Asii na arménské Vysočině, hraničí s Tureckem, Gruzií, de facto nezávislou republikou Artsakh, Ázerbájdžánem a Íránem. V arménském jazyce se tato země nazývá Hayastan.

Arménská republika má územní rozlohu přibližně 30000 km². Je většinou hornatá, s rychle tekoucími řekami a  málo lesy. Jednou z řek, která našla své místo v naší klasické historické literatuře, je řeka Araqs.

Průměrná nadmořská výška země je 10. nejvyšší na světě. Hora Ararat, která byla historicky součástí Arménie, je nejvyšší horou v regionu. Nyní se nachází v Turecku, ale je z Arménie viditelná,  a arménci ji považují za symbol naší země. Z toho důvodu je dnes hora na arménském národním znaku.

2. Jerevan. 2800 let staré město

Ano, Jerevan je hlavním městem Arménie. Historie Jerevanu se datuje do 8. století před naším letopočtem, kdy byla v roce 782 př.nl založena králem Argishti I. pevnost Erebuni. Pevnost Erebuni byla “navržena jako velké administrativní a náboženské centrum, zcela královské město”.  Během pozdního středověku byla v arménském království založena nová hlavní města a význam města Jerevan poklesl. První projekt moderního Jerevanu vznikl během druhé dekády 20. století. Město je také známé jako “Růžové město” , a to díky mnoha budovám, které byly obloženy růžovým pěnovcem. Většina nebytových budov je v neoklasicistním stylu (například Opera, Náměstí Republiky).

3. Náboženství a jazyk

Arménie byla prvním národem, který přijal křesťanství jako své státní náboženství –  tato událost se datuje do roku 301 našeho letopočtu. Etchmiadzinská katedrála je jakýmsi mateřským kostelem arménské apoštolské církve. Před křesťanstvím byla Arménie pohanská země. Chrám nacházející se v Garni a je jediným pohanským chrámem, který nebyl zničen králem, který přijal křesťanství.

Jedinečná arménská abeceda byla vynalezena Mesropem Mashtotsem v roce 405 našeho letopočtu. Toto byl zlatý věk arménské historie. Jak vidíte, tato abeceda není příbuzná ani s latinskou, řeckou nebo cyrilickou abecedou. A ani arménský jazyk není podobný  žádnému jinému jazyku.

4. Podnebí

Pokud se někdy rozhodnete navštívit Arménii, musíte znát místní klima. Máme suché, horké a slunečné léto trvající od června do poloviny září. Teplota se pohybuje mezi 22 a 40 ° C , někdy i více. Jara jsou krátká, zatímco podzim je dlouhý. Podzim je známý svým sytě barevným listím. Zimy jsou poměrně chladné s velkým množstvím sněhu. Jezero Sevan je největší sladkovodní jezero v celém regionu.

Leave a Reply