English Conversations during my EVS in Czech Republic/ Anglické konverzace v průběhu mé EDS v České republice

Part VI

 

When I came to Kladno I just realized that talking in English in this city was not very good idea, because most of the people wouldn’t be able to understand me. Of course this was a challenge for me to start to think about learning Czech language, but we (me, Araqs and our Coordinator) thought it would be a useful idea if we had  English Conversation clubs in the Public Library of Kladno.

At first it was more exciting, because i hadn’t such an experience to lead a  whole group  by myself before. But fortunately for that time came only 4 people. We introduced ourselves and heard about them as well. They are mainly excited to hear about Armenia and Armenians, their history, politics, social conditions, culture, cuisine, etc.

During 5 months we had a lot of opportunities to introduce people our home. We even had Armenian cultural evenings once a month, but I will tell in details about these events later.

After my first experience of leading a conversation in a small group I just got inspired of having it also in other institutions.

At this moment we have an English conversation clubs in The Public Library of Kladno, in the Medical High School of Kladno (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická), in ICM Kladno (Informační centrum pro mládež Kladno).

We also have twice a month an English club in an elementary school. But in this school we try to talk use very simple words when we talk and prepare different games for children to help them to learn new words.

 


 

VI. Část

Když jsem přijel do Kladna, uvědomil jsem si, že mluvit anglicky v tomto městě není moc dobrý nápad, protože většina mi většina lidí nerozuměla. Samozřejmě to byla pro mě výzva, abych začal přemýšlet o učení se česky, ale my (já, Araqs a naše koordinátorka) jsme si mysleli, že by to bylo také užitečné, kdybychom měli ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně veřejnou klubovou konverzaci.

Zpočátku to bylo více vzrušující, protože jsem neměl takovou zkušenost, abych sám vedl celou skupinu. Naštěstí však přišli jen 4 lidé. Nejprve jsme se navzájem představili. Byli hlavně nadšeni, že slyší o Arménii a Arménech, o jejich historii, politice, sociálních podmínkách, kultuře, kuchyni atd.

Během 5 měsíců jsme měli mnoho příležitostí představit lidem náš domov. Měli jsme dokonce arménské kulturní večery jednou za měsíc, ale podrobněji o těchto událostech povím později.

Po mé první zkušenosti s vedením konverzace v malé skupině, jsem podobné postupy aplikoval i v jiných institucích.

V tuto chvíli máme anglické konverzační kluby ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, na Střední zdravotnické škole Kladno a v ICM Kladno (Informační centrum pro mládež Kladno).

Máme také dvakrát měsíčně anglický klub na 11. základní škole. Ale v této škole se snažíme používat velmi jednoduchá slova a výrazy, a připravujeme také různé hry pro děti, abychom jim pomohli naučit se nová slova.

 

Leave a Reply